Algemene voorwaarden Available Consultancy

Arbeidsbemiddeling van automatiseringspersoneel

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Definitie
Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes
Artikel 4. Selectie
Artikel 5. Vrijheid freelancers en arbeidstijd.
Artikel 6. Geen aansprakelijkheid voor schaden
Artikel 7. Nota's op basis van tijdverantwoordings formulier in geval van freelancers.

Toelichting:
Artikel 8. Betaling en gevolgen wanbetaling
Artikel 9. Eventuele schadeloosstelling in geval van het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de freelancer
Artikel 10. Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beŽindiging
Artikel 11. Vakantie
Artikel 12. Invloed op het tarief (door wijzigingen) van functie
Artikel 13. Verhoging van het tarief als gevolg van loon-, lasten- en/of algemene kostenverhogingen
Artikel 14. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Available Consultancy voorzover een en ander betrekking heeft op het bemiddelen tussen opdrachtgevers en consultants.

Artikel 2. Definitie

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a. 'Available Consultancy': bemiddelingsorganisatie gespecialiseerd op het gebied van IT consultants.
b. 'Opdrachtgever': iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich door tussenkomst van Available Consultancy, bedoeld onder a. voorziet van consultants, bedoeld onder c.
c. 'Consultant': Iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Available Consultancy een arbeidsovereenkomst of freelance contract aangaat met en opdrachtgever, bedoeld onder b.
d. 'Aanvraag': de overeenkomst tussen Available Consultancy en opdrachtgever voor het zoeken van vaste of freelance consultants.

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes

Alle offertes van Available Consultancy zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Selectie

1. Available Consultancy zal op basis van de wens van de opdrachtgever een selectie maken uit het bestand van consultants, rekening houdend met de wensen en vaardigheden van de consultant.
2. Available Consultancy is geheel vrij in de keus van de persoon, die het op een aanvraag selecteert.
3. In geval van Freelance opdrachten: Voldoet een consultant niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden door de consultant aan Available Consultancy en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden aan Available Consultancy te betalen de door Available Consultancy aan de consultant verschuldigde beloning en exclusief de opslag van Available Consultancy, berekend in het opdrachtgeverstarief.
4. Voor het overige is Available Consultancy niet aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van freelancers, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten. Klachten in deze zijn niet-ontvankelijk, dragende de opdrachtgever in ieder geval het volledige risico, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot leiding en toezicht.

Artikel 5. Vrijheid freelancers en arbeidstijd.

1. Het is freelancers toegestaan af te wijken van de bij de opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de arbeidsverhouding reeds was overeengekomen of door hem in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen.
2. Available Consultancy kan terzake nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6. Geen aansprakelijkheid voor schaden

1. Available Consultancy draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door Available Consultancy uitgezonden freelancers mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf. (Opdrachtgevers worden geadviseerd hun W.A.-verzekering terzake uit te breiden, zij zijn op grond van artikel 6: 170 B.W. aansprakelijk voor allen die onder hun toezicht werken, ook voor de freelancers die door Available Consultancy te hunner beschikking worden gesteld voor het verrichten van hun werkzaamheden).
2. Evenmin is Available Consultancy aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die door Available Consultancy ter beschikking gestelde freelancers hebben aangegaan, of welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al of niet met diens toestemming, jegens derden, in dienst van de opdrachtgever, of jegens welke andere derde dan ook.
3. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn ter zake van en Available Consultancy vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de freelancers tot vergoeding van de schade geleden door de freelancer, doordat een aan de freelancer toebehorende en door deze in het kader van de hem toegedragen werkzaamheden gebezigde zaak, is beschadigd.

Artikel 7. Nota's op basis van tijdverantwoordings formulier in geval van freelancers.

1. De nota's van Available Consultancy worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgevers voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, welke de opdrachtgevers verbinden.
2. De opdrachtgevers zijn dan ook gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren duidelijk zijn ingevuld.
3. Bij verschil tussen het bij Available Consultancy ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Available Consultancy ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.
4. Jegens de opdrachtgever, die niet nakomt zijn gehoudenheid ingevolge lid 2 van dit artikel en derhalve niet meewerkt aan het scheppen ten aanzien van de gewerkte uren van de freelancer van voor de drie betrokken partijen (opdrachtgever, Available Consultancy en freelancer) verbindend bewijs, zal Available Consultancy in geval van betwisting door de freelancer van de opgave van de opdrachtgever het recht hebben:
a. de gewerkte tijd(-en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien uit omstandigheden en/of bepaalde gegevens het vermoeden voortvloeit, dat door de betrokken freelancer de volledige werkweek gedurende de gehele arbeidstijd is gewerkt;
b. in alle overige gevallen door een functionaris van Available Consultancy - gehoord hebbende de freelancer(-s) en de betreffende functionaris(-sen) in het bedrijf van de opdrachtgever, althans redelijke pogingen ondernomen hebbend, die te spreken te krijgen - op basis van de door hem vergaarde gegevens de gewerkte tijden bindend tussen partijen vast te stellen.

Toelichting:

Het enige sluitende bewijs, dat men contracts- of handelspartner kan voorhouden, is schriftelijk bewijs, tot stand gekomen door medewerking van betrokken partijen.
Vandaar het tijdverantwoordingsformulier, dat door de freelancer wordt ingevuld, door de opdrachtgever wordt gecontroleerd, akkoord bevonden en ondertekend en vervolgend door de freelancer bij Available Consultancy wordt ingediend, teneinde zijn rechtmatige beloning uitbetaald te krijgen.
Op die manier is het bewijs sluitend. De opdrachtgever geeft te kennen dat hij akkoord is met het aantal gewerkte uren, zodat dat aan hem kan worden doorberekend. De freelancer dient dat in en laat dus op die wijze het schriftelijk bewijs ook tegen hemzelf werken als definitief.
Ieder andere vorm van bewijs is niet sluitend en dat geldt dus voor het inleveren van klokkaarten, urenstaten, computerlijsten, computerdiskettes enz., die op zichzelf zonder nadere bewijsvoering geen bewijs opleveren.
Nochtans moet Available Consultancy onverwijld zijn freelancers uitbetalen en heeft het recht op het terzake te declareren bedrag. Vandaar dat terzake in dit artikel is opgenomen een wijze van vaststelling ingeval door de freelancer en opdrachtgever nagelaten op geweigerd is de tijdverantwoordingsformulieren te controleren en te tekenen.
De bepalingen voorzien in een snelle definitieve afdoening, echter omgeven door rechtswaarborgen.

Artikel 8. Betaling en gevolgen wanbetaling

1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Available Consultancy ingediende nota voor geleverde freelancers en/of bemiddelingskosten te voldoen binnen 14 dagen na verzending van de nota, tenzij tussen opdrachtgever en Available Consultancy anders is overeengekomen.
2. Uitsluitend betalingen aan Available Consultancy zelf werken bevrijdend. Betalingen aan freelancers of het verstrekken van voorschotten aan freelancers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
3. Indien de nota van Available Consultancy niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, wordt de opdrachtgever na verloop van die termijn een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend, zonder ingebrekestelling.
4. De doorslag van de door Available Consultancy verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
5. Reclames omtrent de nota moeten binnen 8 dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij Available Consultancy zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
6. Alle kosten van de inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze minder dan Ä 1500,- bedraagt, op 15% indien de verschuldigde hoofdsom bedraagt minstens Ä 1500,- en minder dan Ä 3500,-, en op 10% indien de verschuldigde hoofdsom Ä 3500,- of meer bedraagt; deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Available Consultancy is ingeroepen resp. de vordering door Available Consultancy ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 9. Eventuele schadeloosstelling in geval van het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de freelancer

1. De opdrachtgever, die met een hem ter beschikking gestelde freelancer rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan Available Consultancy en de opdracht - behoudens overigens het in het volgende lid bepaalde - behoorlijk met inachtneming van de bepalingen van artikel 10 beŽindigen.
2. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van drie maanden na de aanvang van de opdracht een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken freelancer aangaat, zal hij aan Available Consultancy uit hoofde van schadevergoeding, ter dekking van diens overheadkosten en andere kosten betalen 20% van het laatstgeldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken freelancer, voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door de opdrachtgever van de voornoemde arbeidsverhouding met de freelancer tot het moment van afloop van de in de aanvang dezes genoemde termijn van drie maanden. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
3. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in artikel 10, dat een opdracht voortduurt, zolang zij niet jegens Available Consultancy schriftelijk is beŽindigd, met inachtneming van het in dat artikel bepaalde resp. voor de overeengekomen vastgestelde tijd.

Artikel 10. Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beŽindiging

Ten aanzien van de duur (en de eventuele beŽindiging) van een opdracht, gedurende welke Available Consultancy aan de opdrachtgever een freelancer bezorgt en deze freelancer voor de opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:
1. Zij geldt voor een bepaalde vastgestelde tijd, indien zulks bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is overeengekomen en/of vastgelegd. De opdracht kan niet door de opdrachtgever en/of Available Consultancy tussentijds worden beŽindigd. Onverkort blijft echter van kracht het in het laatste lid van dit artikel bepaalde.
2. Is voor de duur van de opdracht niet vooraf overeenkomstig lid 1 van dit artikel een vaste bepaalde tijd overeengekomen, dan kan de opdrachtgever de opdracht slechts beŽindigen met inachtneming van de volgende termijnen:
- gedurende de negende tot en met de twaalfde week: 6 werkdagen;
- gedurende de dertiende tot en met de zestiende week: 8 werkdagen;
- gedurende de zeventiende tot en met twintigste week: 10 werkdagen;
- gedurende de ťťnentwintigste tot en met de vierentwintigste week: 12 werkdagen;
- gedurende de vijfentwintigste tot en met de achtentwintigste week: 14 werkdagen;
- gedurende de negenentwintigste tot en met de tweeŽndertigste week: 16 werkdagen;
- gedurende de drieŽndertigste tot en met de zesendertigste week: 18 werkdagen;
- gedurende de zevenendertigste tot en met de veertigste week: 20 werkdagen;
- gedurende de ťťnenveertigste tot en met de vierenveertigste week: 22 werkdagen;
- gedurende de vijfenveertigste tot en met de achtenveertigste week: 24 werkdagen;
en zodra de opdracht langer duurt dan achtenveertig weken: 26 werkdagen.
In geen geval zal de opdracht langer duren dan twaalf maanden, na het verstrijken waarvan zij van rechtswege afloopt.
3. Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de termijnen van beŽindiging, als geregeld in de vorige leden van dit artikel, verplicht de opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beŽindiging alsnog na te komen en mitsdien de freelancer gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het betalen aan Available Consultancy van een vergoeding gelijk aan het tarief, dat Available Consultancy, indien de freelancer gedurende die termijn normaal bij de opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan de opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.
4. Voor het bepalen van de termijnen, genoemd in het tweede lid van dit artikel, geldt als dag van de kennisgeving der beŽindiging van de opdracht door de opdrachtgever de datum van het poststempel der zending van de schriftelijke kennisgeving door de opdrachtgever van de beŽindiging.
5. In alle gevallen van beŽindiging van de opdrachten aan Available Consultancy moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de freelancer.
6. Ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden zal Available Consultancy nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een beŽindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor Available Consultancy geldt, of voor een beŽindiging door de freelancer van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook, doch Available Consultancy zal wel een redelijke zorg aanwenden, dat - zo mogelijk, ook met inachtneming van het vorenstaande - de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere freelancer zal worden bezorgd, ten aanzien van welke dan een nieuwe opdracht ontstaat, op welke nieuwe opdracht afzonderlijk vorenstaande regels van toepassing zijn.

Artikel 11. Vakantie

De freelancer zal met inachtneming van het in de wet bepaalde tijd en duur van de vakantie zelf bepalen, echter bij voorkeur niet tijdens de eerste twee maanden van de opdracht, tenzij zulks door hem in onderling overleg met Available Consultancy en de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen.

Artikel 12. Invloed op het tarief (door wijzigingen) van functie

1. De door de freelancer voor de duur van de opdracht geldende uurbeloning wordt vastgesteld en bepaald op basis van de functie-omschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functie-omschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal Available Consultancy de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functie-omschrijving en zal het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief dienovereenkomstig worden aangepast.
2. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in de zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.

Artikel 13. Verhoging van het tarief als gevolg van loon-, lasten- en/of algemene kostenverhogingen

Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een freelancer hoger mocht worden als gevolg van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan staat het Available Consultancy vrij, het tarief met ingang van het tijdstip van die verhogingen, resp. met ingang van 1 januari of 1 juli, met het volledig bedrag daarvan en/of in evenredigheid daarmee te vermeerderen en zal in dat geval, dat Available Consultancy daartoe besluit, die vermeerdering of verhoging dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 14. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

1. Bij de werving en selectie en het ter beschikking stellen van freelancers aan opdrachtgevers laat Available Consultancy met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de onderhavige Algemene Voorwaarden bij de behartiging van de belangen van freelancers en opdrachtgevers bij het maken van onderscheidingen zich alleen leiden door redelijkerwijze te stellen functionele eisen.
2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook., zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, als bedoeld in artikel 4, lid 1, door de opdrachtgevers niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Available Consultancy worden gehonoreerd.

© 1998, Available Consultancy

Hit Counter


Email: info@sap-expertbase.nl
© 2000 the SAP Expert Base